Học, học nữa, học mãi

Sử dụng font fourier trong latex kèm theo tiếng Việt

Posted on 20/12/2013 | in Latex | by

Hôm nay nghe một thầy cùng tổ giới thiệu về font fourier nên tối về thêm vào bài soạn trong latex. Thế nhưng nhận được thông báo lỗi

LaTeX Error: Command \ecircumflex unavailable in encoding T1.

Hỏi bác Google thì được hướng dẫn là do dùng gói {vietnam} và gói {fourier} bị xung đột nhau. Muốn gõ tiếng Việt và dùng font fourierourier trong latex chỉ cần thêm

\usepackage[poorman]{fourier}
\usepackage[T5]{fontenc}

để dùng được 2 gói trên (font fourier và gõ được tiếng Việt). Mừng quá, ghi lại kẻo quên

TAGS: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm kiếm bằng Google